مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:عرفان
پست الکترونیک:herfan@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

 در سال 1336 در خانواده اى مذهبى چشم به دنیا گشودم پدرم یک خیاط مذهبى و مادرم سیده اى از تبار سادات طبائیان(طباطبائی) بود. شش کلاس ابتدایى را در مدرسه خیام به پایان بردم و سپس به حسینیه سادات رفتم تا دروس دینى را بیاموزم در محضر حجج اسلام حاج سید محمد على طبائیان (طباطبائی) زارعان، محمدحسین رهایى، حاج شیخ على تاکى و ... زانو زدم سپس به اصفهان رفتم و از استادانى چون حاج آقا حسن امامى و آقاى ابراهیمى و آقاى فقیهى بهره گرفتم، آنگاه به قم آمدم از فروغ علم گسترانى چونان حضرات اعلام: طالقانى، تهرانى، مدرس افغانى، کریمى جهرمى، استادى، ابطحى، زاهدى، اعتمادى، خسرو شاهى، پیشوایى تهرانى و آیت الله اسماعیل پور و آیت الله شیخ جواد تبریزى پرتوهایى نه در خور آنان که همساز با فانوس کورسوز خویش برگرفتم. سالیانى چند ادبیات فارسى، حاشیه، مغنى، معالم، مختصر، مطول، لمعه، مکاسب، و کاربرد علوم بلاغى در قرآن را با سروران مدارس رسالت، کرمانى ها، رضویه، حقانى و موسسه امام خمینى رحمة الله علیه باز گفته ام. چندین پایان نامه را به مشورت و یا به اصطلاح راهنمایى نشسته ام. تاکنون به عربستان، عراق، سوریه، سوئد، امارات سفر زیارتى و تحقیقى و تبلیغى داشته ام و تحقیقاتى در دست سامان بخشى دارم ازهمسر سیده ام پنج فرزند دارم دو پسر و سه دختر، علیرضا در مدرسه کرمانیها درس مى خواند و امیر محسن در مدرسه شهیدین.